iWlkp.pl reklamy
NFOŚiGW

Konsultacje projektu „Ciepła Woda Użytkowa”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Ciepła Woda Użytkowa”. Program ma na celu wsparcie zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej na cele związane z podgrzaniem wody użytkowej mieszkańcom budownictwa wielorodzinnego poprzez zastąpienie źródeł indywidualnych ciepłem systemowym. 

Program dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub podmiotów prowadzących działalność  w zakresie zaopatrzenia w ciepło sektor komunalno-bytowy. Beneficjentem końcowym są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, których budynki są przyłączone do systemu ciepłowniczego i korzystają z ciepła sieciowego wyłącznie do celów grzewczych (c.o.), ale do podgrzewania wody użytkowej wykorzystują inne źródło.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje dotyczące:

  1. likwidacja istniejących źródeł służących wyłącznie do produkcji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
  2. wykonanie nowej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w miejsce zlikwidowanych źródeł; w tym zakup i montaż orurowania, zawory rozdzielcze, roboty odtworzeniowe;
  3. zakup i montaż węzłów cieplnych na potrzeby nowobudowanej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej (moduł c.w.u.) wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w tym przystosowanie pomieszczeń na potrzeby nowobudowanych węzłów.

Inwestycja musi prowadzić do łącznego zapewnienia realizacji wszystkich elementów w pkt 1)-3), w ramach inwestycji objętego wsparciem przedsięwzięcia lub w ramach wcześniej zrealizowanych przez inwestora działań.

Dokumentacja projektowa obejmująca zakres projektu może stanowić koszt kwalifikowany.

Konsultacje zakończą się 26.08.2022 r. o godz. 15.30

Uwagi należy składać na załączonym formularzu i przesyłać na adres: transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

 

Projekt oraz formularz do konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj również

iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika