iWlkp.pl reklamy
Ważne sprawy

Odznaczenia dla Wielkopolan

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył odznaczenia Wielkopolanom nadane przez Prezydenta RP oraz ministrów właściwych resortów. Wśród odznaczonych byli działacze opozycji antykomunistycznej, sportowcy, strażacy, krwiodawcy i działacze społeczni. Każda z tych osób z poświeceniem i bezinteresownością swoim działaniem służyła na rzecz dobra Polski. Podczas drugiej części uroczystości decyzją Ministra Zdrowia zostały przyznane wyróżnienia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego wręczyła je I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

 

Lista odznaczonych

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

1. Kazimierz Obsadny (pośmiertnie ) - działacz opozycji antykomunistycznej oraz wielki społecznik; W dniu 13.12.1981 Kazimierz Obsadny został internowany na mocy decyzji kierownictwa KW MO w Kaliszu jako organizator i przewodniczący NSZZ "Solidarność" na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie i miasta Ostrzeszów oraz jako osoba "utrzymująca kontakty z grupami antysocjalistycznymi". Był internowany dwukrotnie: w okresie od 13.12.1981 do 18.03.1982 oraz od 1.05.1982 do 22.09.1982 w kolejnych Ośrodkach Odosobnienia (więzieniach): w Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim, Gębarzewie (od 14.06. do 30.07.1982) i Kwidzyniu. Od 1985 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NMP w Ostrzeszowie (organizator: ks. Jerzy Szkaradkiewicz), 1984-1986 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Chrystusa Króla i NMP w Ostrzeszowie. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu po stronie rządowej (z ramienia SD).

2.  Adam Piotr Pohl – zajmował się kolportażem ulotek na terenie Zielonej Góry, 22 marca 1980 r. zatrzymany i aresztowany na 48 godzin przez patrol MO. W czasie studiów w Poznaniu był jednym z sygnatariuszy petycji w sprawie przywrócenia praw nauczycielskich Stanisławowi Barańczakowi - członkowi KSS-KOR. Rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach „Odezwa", „Listonosz", „Kurier". Internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie w okresie od 27 lutego 1982 r. do 15 października 1982 r. W dniu 18 kwietnia 1984 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu za sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw, m in. pisma „Renesans". Areszt uchylono 28 lipca 1984 r., sprawę umorzono.

Złotym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony zdrowia publicznego:

3. Maria Zofia Lisiecka (pośmiertnie) – ponad 50 lat była czynnym lekarzem Szpitala Powiatowego w Jarocinie, działaczką społeczną, zasłużoną w rozwój i rozbudowę infrastruktury służby zdrowia na terenie powiatu jarocińskiego.

Srebrnym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zdrowia publicznego, za zaangażowanie w walce z epidemią COVID-19:

4. Faustyna Agnieszka Goc – były pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu.

Srebrnym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej:

5. Ryszard Górecki – członek Klubu HDK Górnik w Turku od 1985 roku, oddał ponad 46 l krwi, współorganizator akcji zbiórek krwi i pogadanek dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Srebrnym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej:

6. Zdzisław Rossa – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Turku, społecznik, propagator honorowego krwiodawstwa, oddał 35 litrów krwi, aktywnie zaangażowany w akcje zbiórek krwi i prelekcje organizowane dla mieszkańców powiatu tureckiego.

7. Sławomir Zbigniew Sęk – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Turku, społecznik; oddał ponad 40 litrów krwi, współorganizator zbiórek krwi oraz akcji charytatywnych, a także prelekcji na temat honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa wśród mieszkańców powiatu tureckiego.

8. Sebastian Janusz Wróblewski – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Turku, społecznik, propagator honorowego krwiodawstwa, oddał ponad 41 litrów krwi, aktywnie zaangażowany w akcje zbiórek, członek osp w Turku odznaczony Złotym Krzyżem Św. Floriana, zaangażowany w czasie pandemii oraz wspierający akcje na rzecz uchodźców.

Srebrnym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i budownictwa:

9. Paweł Szkudlarek – wiceprezes zarządu firmy Ataner, spółki, która w ciągu ponad 30- letniej działalności wybudowała ponad 11 tys. mieszkań, spółka postrzegana jest jako jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek wśród firm deweloperskich w Polsce i odznaczona wieloma certyfikatami i wyróżnieniami.

Brązowym Krzyżem Zasługi

- za zaangażowanie w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2:

10. Tomasz Rafał Batura – kierownik Działu Aplikacji w Wydziale Informatyki Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; w czasie pandemii dbał o sprawną i efektywną komunikację ze świadczeniodawcami w ramach dedykowanych systemów informatycznych, uczestniczył w przygotowaniu kluczowych sprawozdań i analiz na potrzeby centrali NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

11. Marzena Ewa Kostuj – naczelnik wydziału organizacyjnego w NFZ; w czasie pandemii tworzyła i aktualizowała wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych, w tym transportu sanitarnego.

12. Elżbieta Krzemińska – Jaśkowiak – kierownik w Wydziale Gospodarki Lekami NFZ; w czasie pandemii weryfikowała apteki przystępujące do Narodowego Programu Szczepień oraz uczestniczyła w opracowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających aptekom rozliczenie za wykonane szczepienia.

13. Wioletta Markowska – Wasiak – główny specjalista w Terenowym Wydziale Kontroli NFZ w Poznaniu; w czasie pandemii monitorowała na bieżąco liczbę łóżek w ramach zabezpieczenia bazy łóżkowej dla pacjentów zarażonych wirusem SARS-COV-2 oraz nadzorowała realizację świadczeń pacjentom chorym na COVID-19 wymagającym dializo-terapii

Brązowym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

14. Waldemar Jan Florkowski – społecznik, działacz ochotniczej straży pożarnej w Krotoszynie, wielokrotnie odznaczany za zasługi dla pożarnictwa, pełniący ważne funkcje w strukturach straży pożarnej, brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Aktywnie wspiera ludność ukraińską pozostającą w kryzysie uchodźczym.

Brązowym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej:

15. Piotr Zbigniew Jankowski – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Turku, działacz społeczny, współorganizator wielu zbiórek krwi, fundator nagród, członek ochotniczej straży pożarnej,

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości 

- za zasługi dla Niepodległej:

15. Maciej Maśliński – działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Ostrowie Wlkp., od ponad 30 lat dokumentuje miejsca pamięci narodowej oraz bohaterskie czyny Polaków. Autor licznych publikacji i wystaw fotograficznych dotyczących polskiej historii:

Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis:

16. Piotr Fałczyński – poeta, prozaik, autor tomików poetyckich, laureat ogólnopolskich i regionalnych konkursów literackich, mieszka i tworzy w Ołoboku w gminie Sieroszewice.

Medalem Pro Patria:

17. Wojciech Bogajewski – prezes Stowarzyszenia Katyń, fundator tablic i obrazów pamięci w kościele pw. Jana Kantego w Poznaniu, redaktor, organizator wystaw i prelekcji dla młodzieży na temat powstania wielkopolskiego oraz ludobójstwa w Katyniu.

18. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu – Towarzystwo od ponad 30 lat działa na rzecz kultywowania tradycji narodowej, patriotyzmu, pielęgnuje polskość oraz dba o rozwój świadomości narodowej i kulturowej. Szczególne miejsce w działalności towarzystwa zajmuje pielęgnowanie pamięci o bohaterach polskiej niepodległości związanych z Wileńszczyzną.

Złotą odznaką honorową „ Za Opiekę nad Zabytkami:

18. Damian Staniszewski – wieloletnim działaczem na rzecz zabytków w powiecie wrzesińskim, w tym pełni funkcję społecznego opiekuna zabytków.

Brązową Odznaką Honorową za zasługi dla sportu:

19. Dariusz Wandolski – przez 25 lat Dariusz Wandolski prowadził grupę pn. UKS „Sokolik” którą założył w 1995 i kierował nią do 2021 r. W ramach tej działalności przygotowywał pokazy gimnastyczno-akrobatyczne dzieci i młodzieży na różne wydarzenia sportowe. Ponadto przygotował setki zawodników do zawodów akrobatycznych (szczebel powiatowy i międzywojewódzki), w których jego podopieczne zajmowały czołowe miejsca w skokach na ścieżce.

Odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”:

20. Leszek Bagrowski – kierowca - PSSE we Wrześni - jest pracownikiem służby zdrowia od 45 lat. Swoją pracę rozpoczął w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Poznaniu. Obecnie od 22 lat jest pracownikiem PSSE we Wrześni.

21. Gabriela Ewa Błaszczyk – starszy Asystent na stanowisku pracy ds. Higieny Komunalnej. Z PSSE w Rawiczu związana jest od 23 lat.

22. Joanna Cieszyńska – kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii – jest zatrudniona w PSSE w Ostrowie Wlkp. od 2007 roku. Jest specjalistą w dziedzinie epidemiologii, ukończyła również program specjalizacji z mikrobiologii medycznej.

23. Paulina Hanna Drożan – starszy Asystent w Oddziale Nadzoru ds. Higieny Żywności i Żywienia, zatrudniona w PSSE w Śremie. Ukończyła specjalizację Iº z higieny i epidemiologii. Odpowiada za koordynowanie działalności nadzorczej w zakresie żywności i żywienia na terenie powiatu śremskiego.

24. Aurelia Drzewiecka – starszy asystent do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Jarocinie. Jest pracownikiem Inspekcji od 38 lat. Posiada ponadprzeciętną wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe, które warunkuje wysoki poziom realizowanych zadań.

25. Magdalena Dzieciątkowska – kierownik Higieny Żywienia i Żywności – jest pracownikiem PSSE w Turku 19 lat, obecnie pełni funkcję Kierownika Sekcji Higieny Żywności.

26. Anna Elżbieta Frąckowiak – starszy Asystent w Oddziale Nadzoru ds. Higieny Komunalnej - PSSE w Śremie - staż pracy 36 lat, koordynuje i odpowiada za monitoring wody w powiecie śremskim oraz planowanie i sprawozdawczość w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej.

27. Małgorzata Jóźwiak - młodszy Asystent - PSSE Pleszew - społecznie zaangażowana w podnoszenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa poprzez organizowanie heppeningów i szkoleń na temat zdrowego trybu życia.

28. Włodzimierz Kania – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej- PSSE w Kaliszu - posiada prawie 50 letni staż pracy. Jego wiedza i długoletnie doświadczenie (w tym 46 lat w Inspekcji Sanitarnej) przyczyniają się do poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych na terenie Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

29. Iwona Krysztosiak – główna Księgowa oraz  Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego - PSSE w Gnieźnie - z dniem 31 marca 2023 r. przeszła na emeryturę, ze Stacją związana była zawodowo przez 41 lat, z czego przez 26 lat pełniła funkcję Głównego Księgowego.

30. Ewa Kucharska – kierownik Sekcji Epidemiologii - PSSE w Gostyniu – rzetelnie wykonuje powierzone obowiązki. Jest osobą wykazującą duże zaangażowanie w pracy na rzecz zdrowia publicznego oraz promowania szczepień ochronnych.

31. Beata Kwinecka – główna Księgowa – z PSSE w Rawiczu związana jest zawodowo od 2000 roku. Swoją sumienną, rzetelną i długoletnią pracą stale przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

32. Alina Mąka – młodszy asystent - Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży przepracowała 28 lat w PSSE w Środzie Wielkopolskiej. Wraz ze wzrostem zachorowań na Covid-19 oraz narastającą trudną sytuacją epidemiologiczną w szkołach, przedszkolach i żłobkach była zawsze dyspozycyjna i gotowa do podejmowania zadań w dbaniu o zdrowie i życie mieszkańców, pomocna i służąca wsparciem dla innych.

33. Joanna Michalak – kierownik Oddziału Nadzoru - w PSSE w Turku pracuje od 01.07.2005 r. Podejmuje działania usprawniające organizację pracy Powiatowej Stacji oraz wykazuje duże zaangażowanie w kształtowanie właściwego jej wizerunku.

34. Jacek Moś – kierownik Oddziału Nadzoru PSSE w Jarocinie - Jest pracownikiem Inspekcji od 28 lat. Jego systematyczność i wnikliwość w pracy zawodowej wpływa znacząco na poprawę stanu sanitarnego miasta i powiatu jarocińskiego.

35. Anna Napierała – zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu - PSSE w Kaliszu - od 26 lat pracuje w Inspekcji Sanitarnej, zaangażowana w akcje społeczne mające na celu poprawę warunków zdrowotnych i higienicznych mieszkańców Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Jest członkiem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Zdrowia przy Prezydencie Miasta Kalisza.

36. Anna Nowacka – kierownik Oddziału Laboratoryjnego - dzięki ogromnej ambicji, zaangażowaniu i pasji zawodowej jest inicjatorem wielu działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Oddziale Laboratoryjnym.

37. Irena Ojo – zastępca PPIS w Lesznie – Oddanie wykonywanym obowiązkom i niezawodna dyspozycyjność to główne cechy Jej osobowości, których suma w sposób istotny zapewnia spełnienie głównego celu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców powiatu.

38. Irena Piasecka – starszy asystent w Sekcji Epidemiologii - w PSSE w Środzie Wielkopolskiej pracuje od 37 lat. Jako pracownik Sekcji Epidemiologii wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem w pracy po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii Covid-19.

37. Anna Roszak – kierownik Sekcji Epidemiologii w PSSE w Koninie - w Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatrudniona jest od 1995 roku. Jest pielęgniarką, a jej kompetencje, profesjonalizm, empatia i komunikatywność okazały się niezwykle przydatne w zwalczaniu epidemii choroby zakaźnej COVID-19.

39. Danuta Rybka – główny Księgowy PSSE Pleszew - Powierzone obowiązki i zadania wykonuje starannie i skrupulatnie, wykazując duże zaangażowanie w wykonywanie dodatkowych obowiązków, wykraczających poza jej obowiązki służbowe.

40. Dorota Spychała – młodszy  Asystent w Oddziale Nadzoru - Sekcji Epidemiologii PSSE w Krotoszynie. Wyróżnia się dużym zaangażowaniem i rzetelnym wykonywaniem powierzonych obowiązków w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Realizuje również zadania auditora wewnętrznego.

41. Kamila Teofilak – starszy Asystent PSSE w Słupcy - od 2006 roku pracuje w PSSE Słupcy – początkowo w pionie żywności, a następnie epidemiologii. Jest specjalistą w dziedzinie zapobiegania chorobom zakaźnym. W czasie pandemii koronawirusa z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem podejmowała działania, aby skutecznie opanować sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu słupeckiego.

42. Ewa Wojciechowska – asystent na stanowisku Pracy do Spraw Higieny Pracy PSSE w Krotoszynie. W trakcie ponad 40-letniej pracy w Inspekcji Sanitarnej wyróżnia się dużym zaangażowaniem w realizację bieżących zadań. Ponadto wykonuje także obowiązki audytora wewnętrznego.

43. Katarzyna Woźniak – starszy Asystent ds. Higieny Pracy, Kierownik Oddziału Nadzoru – PSSE w Gostyniu - wieloletni pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Osoba wyróżniająca się sumiennym i starannym wykonywaniem powierzonych obowiązków.

44. Katarzyna Zawadzka – starszy Asystent PSSE w Słupcy - z Państwową Inspekcją Sanitarną związana jest od ponad 30 lat. W czasie pandemii dała się poznać jako niezawodny pracownik, zawsze przygotowana i gotowa do działania.

 Czytaj również

Mobilny zuraw wynajem eriko
iPomagamy.pl
Na sygnale
Wiadomości z rynku pracy
Aktualności dla rolnika